English      Simple Chinese       
 
 
 
  Current location: Publications--Books Articles--
Books Articles Bronzes from the Prince Zheng Tomb, Xinzheng
Reader author editor
Books Articles
Cultural Relics Of Central China
 
       Updated:2006-05-29      Text:Large /  Medium  /  Small  

  

[Editorial Board]
  
Chairpersons
Zhang Wenjun, Huang Guangnan
  
Deputy Chairpersons
Sun Yingmin, Huang Yongchuan
  
Editorial Board Members
Sun Yingmin, Li Hong, Xia Zhifeng (Henan Museum)
Huang Yongchuan, Chen Yongyuan, Yang Shizhao (The NationalMuseum of History, Taipei)
  
Executive Editors
Li Hong, Yang Shizhao
  
Translation
Li Jiyu, Han Zhiquan, Xu Rui
  
Photography
Yan Xinfa, Niu Aihong, Hu Chui, Sun Kerang,
Liu Qingtang, Cai Huizhang, Zhang Guanhao
  
Drawings
Wu Zhengsi
  
[Contents]
[1]
Preface
Zhang Wenjun/Huang Guangnan
  
Discussion
Li Xunqin
Lijialou Tomb at Xinzheng and the History of Archeology inChina
Tan Danjiong
A New Appraisal to Bronzes Unearthed at Xinzheng
Li Hong, Xia Zhifeng
A Brief Introduction to the Inscribed Bronzes atXinzheng
Li Hong
An Overview to the Archeology on the Sites of the Capitals ofKingdoms Zheng and Han, Xinzheng
Xia Zhifeng
The Third Investigation on the Archeological Articles atXinzheng
Yang Shizhao
The Epoch-making Significance of the Bronzes at the PrinceZheng Tomb
[6]
  
Pictures
Food Vessel/Wine Vessel & Water Vessel/Weapon & DailyUtensil/Musical Instrument
[54]
  
Annex
Annex 1 Bronzes Unearthed at the Sacrifice Site,Jincheng Road, Xinzheng
Annex 2 List of Culture Relics from the Prince ZhengTomb, Treasured by Henan Museum
Annex 3 List of Culture Relics from the Prince ZhengTomb, Treasured by the Palace Museum, Beijing, the National Museumof China, and the Shenzhen Museum
  
Annex 4 Catalog of Bronzes at the Prince Zheng Tomb,Entrusted to the National Museum of History, Taipei
Annex 5 Chronology of the Kingdom Zheng
[172]
  
Postscript
Sun Yingmin/Huang Yongchuan
[229]