Research
Henan Museum
Bronzes from the Prince Zheng Tomb, Xinzheng
introduction:
Edit:
Time: 2006-05-29 08:00:00

[Editorial Board]

  
Chairpersons
Zhang Wenjun, Huang Guangnan
  
Deputy Chairpersons
Sun Yingmin, Huang Yongchuan
  
Editorial Board Members
Sun Yingmin, Li Hong, Xia Zhifeng (Henan Museum)
Huang Yongchuan, Chen Yongyuan, Yang Shizhao (The National Museum of History, Taipei)
  
Executive Editors
Li Hong, Yang Shizhao
  
Translation
Li Jiyu, Han Zhiquan, Xu Rui
  
Photography
Yan Xinfa, Niu Aihong, Hu Chui, Sun Kerang,
Liu Qingtang, Cai Huizhang, Zhang Guanhao
  
Drawings
Wu Zhengsi
  
[Contents]
[1]
Preface
Zhang Wenjun/Huang Guangnan
  
Discussion
Li Xunqin
Lijialou Tomb at Xinzheng and the History of Archeology in China
Tan Danjiong
A New Appraisal to Bronzes Unearthed at Xinzheng
Li Hong, Xia Zhifeng
A Brief Introduction to the Inscribed Bronzes at Xinzheng
Li Hong
An Overview to the Archeology on the Sites of the Capitals of Kingdoms Zheng and Han, Xinzheng
Xia Zhifeng
The Third Investigation on the Archeological Articles at Xinzheng
Yang Shizhao
The Epoch-making Significance of the Bronzes at the Prince Zheng Tomb
[6]
  
Pictures
Food Vessel/Wine Vessel & Water Vessel/Weapon & Daily Utensil/Musical Instrument
[54]
  
Annex
Annex 1 Bronzes Unearthed at the Sacrifice Site, Jincheng Road, Xinzheng
Annex 2 List of Culture Relics from the Prince Zheng Tomb, Treasured by Henan Museum
Annex 3 List of Culture Relics from the Prince Zheng Tomb, Treasured by the Palace Museum, Beijing, the National Museum of China, and the Shenzhen Museum
  
Annex 4 Catalog of Bronzes at the Prince Zheng Tomb, Entrusted to the National Museum of History, Taipei
Annex 5 Chronology of the Kingdom Zheng
[172]
  
Postscript
Sun Yingmin/Huang Yongchuan
[229]