Research
Henan Museum
Sacrificial Architectural Models of Han Dynasty Unearthed in Henan
introduction:
Edit:
Time: 2006-05-29 08:00:00
[Editorial Board]
  
Directors
  
Zhang Wenjun, Li Yana

Deputy Directors
  
Tian Kai, Geng Xiangxin, Cui Yan
  
Members
  
(List in Strokes of a Chinese Character)
  
Ding Fuli, Wang Xuemin, Li Hong,
Yang Ailing, Zhang Yong, Zhang Deshui,
Zhang Kaisheng, Zhai Hongzhi
  
Editor-in-Chief
  
Zhang Yong
  
Writers
Zhang Yong, Guo Canjiang, Huang Xinbo, Zhang Jianmin
  
Translation
Xu Rui
  
Photograph
Yan Xinfa, Niu Aihong etc.
  
Drawing
Wu Zhengqi
  
[Contents]
  
Preface
Zhang Wenjun
[3]
  
Pictures
Catalog
[8]
Pictures
[13]
Specification
Zhang Yong, Guo Canjiang, Huang Xinbo, Zhang Jianmin
[163]
  
Studies
A Brief Introduction to the Designation and Classification of Sacrificial Architectural Models of Han Dynasty Unearthed in Henan
Zhang Yong
[199]
Typology and Chronology on the Sacrificial Architectural Models of Han Dynasty Unearthed in Henan
Zhang Yong
[225]
Origins and Other Issues Concerning the Sacrificial Architectural Models
Zhang Yong
[269]
The Achievements in Architectural and Design Arts Reflected by the Sacrificial Architectural Models of Han Dynasty Unearthed in Henan
Guo Canjiang
[279]
Classification According to Different Periods on the Sacrificial Architectural Models of Han Dynasty Unearthed in Henan
Zhang Yong
[297]
Epilog
[307]